Animals, birds and earthquake predictions? & Kiwi Travel Writer

https://kiwitravelwriter.wordpress.com/2011/03/03/animals-birds-earthquake-predictions/

can animals REALLY predict quakes